Noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1. 1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), ja tiem piekrīt Pircējs (iepazīstoties ar Noteikumiem un atķeksējot ķeksīti pie apgalvojuma "ar lietošanas noteikumiem iepazinos"), ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kurā tiek noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču iegādes un samaksas par tām noteikumi, preču piegādes un atpakaļ atdošanas kārtība, pušu atbildība un citi ar preču pirkšanu-pārdošanu mūsu interneta veikalā saistītie noteikumi.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā tiesību aktu noteiktās prasības. Ar visām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem Pircējs varēs iepazīties sadaļā "Noteikumi", reģistrējušies Pircēji tiks informēti ar paziņojumu uz reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi.

1.4. Pirkt mūsu elektroniskajā veikalā ir tiesīgi:

1.4.1. rīcībspējīgas personas, t.i., personas, kuras ir pilngadīgas, kuru rīcībspēja nav ierobežota tiesas kārtībā;

1.4.2. nepilngadīgie no četrpadsmit gadiem līdz astoņpadsmit gadiem - tikai ar vecāku vai apgādnieku piekrišanu, izņemot tos gadījumus, ja tie neatkarīgi disponē ar saviem ienākumiem;

1.4.3. juridiskās personas;

1.4.4. visu iepriekš nosaukto personu pilnvarotie pārstāvji.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Lai pasūtītu preces mūsu interneta veikalā pircējam ir jāreģistrējas šajā interneta vietnē, ierakstot savu reģistrācijas vārdu un paroli. Pircējs, apstiprinot šos noteikumus, piekrīt, ka uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru tiks sūtīti informatīvie paziņojumi, kuri nepieciešami pasūtījuma izpildei, kā arī piekrīt, ka viņa personas dati tiek izmantoti UAB "Ilignus" tiešā mārketinga mērķiem. Pircējam, ja nevēlas, ka viņa elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs tiek apstrādāts tiešā mārketinga mērķiem, par to jāpaziņo pa e-pastu.

2.2. Pircējam, pasūtot preces, jānorāda preču pasūtījuma izpildei nepieciešamie savi personas dati: vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs. Pārdevējs apstiprina, ka šie dati tiks izmantoti tikai preču pārdošanas mūsu elektroniskajā veikalā mērķiem. Pārdevējs apņemas neatklāt šādu informāciju trešām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kuri nodrošina preču piegādes vai citus, ar Pircēja pasūtījuma pienācīgu izpildi saistītos pakalpojumus. Visos citos gadījumos trešām personām jebkādi Pircēja personas dati var tikt atklāti tikai tiesību aktos paredzētajā kārtībā. Pircējs pēc pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas nevar mainīt savus datus un piegādes adresi tik ilgi, kamēr nebūs piegādātas preces. Ja pircējs maina piegādes datus pēc tam, kad ir apstiprināts pasūtījums, viņam ir jākompensē kļūdainas piegādes rezultātā radušies zaudējumi.

3. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no tā brīža, kad Pircējs, izvēlējies pērkamo/-ās preci/-es un izveidojis preču grozu, nospiež norādi "Izpildīt pasūtījumu" un saņem uz e-pastu pasūtījuma apstiprinājumu no Pārdevēja.

3.2. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkuma-pārdošanas līgums tiek reģistrēts un uzglabāts mūsu interneta tirdzniecības centra datu bāzē.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces mūsu interneta veikalā šo Noteikumu un Pārdevēja noteiktajā kārtībā.

4.2. Internetā veicot preces pirkšanu, Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts ar mūsu interneta veikalu, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (pa elektronisko pastu, norādot vēlamo atdot atpakaļ preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlā kā 14 dienu laikā no preces piegādes dienas (šādā gadījumā Pircējs piegādā preci Pārdevējam par saviem līdzekļiem).

5. Pircēja saistības

5.1. Pircējam ir pienākums samaksāt par precēm un pieņemt tās šo noteikumu noteiktajā kārtībā.

5.2. Pircējs apņemas nenodot trešām personām savus pieslēgšanās datus. Ja Pircējs nozaudē pieslēgšanās datus, viņam ir pienākums nekavējoties par to informēt Pārdevēju sadaļā "Kontakti", izmantojot norādītos saziņas līdzekļus.

5.3. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, viņam ir pienākums nekavējoties tos atjaunot. Pircējs, saņemot pasūtījuma apstiprinājumu, nevar mainīt savus datus un piegādes adresi tik ilgi, kamēr nebūs piegādātas preces. Ja pircējs maina piegādes datus pēc tam, kad ir apstiprināts pasūtījums, viņam ir jākompensē kļūdainas piegādes rezultātā radušies zaudējumi.

5.4. Pircējs, apmeklējot mūsu interneta veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus, citus noteikumus, kas ir skaidri norādīti interneta veikalā, un nepārkāpt spēkā esošos likumus.

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta tirdzniecības centra darba stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apstādināt viņa iespēju izmantot interneta tirdzniecības centru vai īpašos gadījumos dzēst Pircēja reģistrāciju.

6.2. Ja ir radušies svarīgi apstākļi, Pārdevējs var uz laiku vai uz visu laiku pārtraukt interneta centra darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

6.3. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu 8.2.1. punktā paredzētos apmaksas veidus, nesamaksā par preci 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas.

6.4. Ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.2. punktā paredzēto apmaksa veidu – skaidrā naudā preču piegādes brīdī, Pārdevējs, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā norādīto informāciju, sazinās ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto tālruņa numuru. Preču piegādes termiņš šādā gadījumā tiek sākts skaitīt no sazināšanās ar Pircēju dienas. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā.

7. Pārdevēja saistības

7.1. Pārdevējs apņemas ar šajos Noteikumos un ar interneta tirdzniecības centra noteiktajiem nosacījumiem Pircējam radīt iespēju izmantot mūsu interneta tirdzniecības centra sniegtos pakalpojumus.

7.2. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības un viņam piederošo personīgo informāciju, kas norādīta interneta tirdzniecības centra reģistrācijas formā, izņemot likumos noteiktos gadījumus.

7.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi ar Noteikumu 9. punktā norādītājiem nosacījumiem.

7.4. Pārdevējs, ja svarīgu iemeslu dēļ nevar piegādāt Pircējam pasūtīto preci, apņemas piedāvāt analoģisku vai pēc iespējas pēc savām īpašībām līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analoģisku vai pēc savām īpašībām līdzīgāko preci, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 5 (piecu) dienu laikā, ja tiks veikts avansa maksājums.

8. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

Vairāk…

9. Preču piegāde

Vairāk…


10. Preču garantija, kvalitāte un derīgas lietošanas termiņi
10.1. Visām precēm tiek piemēroti ražotāja noteiktie garantijas termiņi, kas norādīti šādu preču aprakstos.
10.2. Pārdevējs neatbild par to, ka Veikalā preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālajiem preču izmēriem, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpatnību dēļ.

Garantijas un preču atgriešanas noteikumi-vairāk…

11. Atbildība
11.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā iesniegto datu pareizību. Ja Pircējs nenorāda reģistrācijas formā precīzus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas rodas šī iemesla dēļ.
11.2. Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu nodošanu trešām personām. Ja Veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kura ir pieslēgusies pie mūsu interneta veikalā, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
11.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, ja zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai arī šāda izdevība viņam nodrošināta.
11.4. Pircējs atbild par darbībām, kas tika veiktas, izmantojot šo Veikalu.
11.5. Par pirkšanas un pārdošanas līguma, kas noslēgts, izmantojot elektronisko veikalu, pārkāpšanu puses atbild Lietuvas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
11.6. Ja Pārdevēja Veikalā ir norādes uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par informāciju, kas tajās atrodas, vai to darbību, attiecīgās vietnes neuztur, nekontrolē un nepārstāv tos uzņēmumus un tās personas.
11.7. Aizliegts bez rakstiskas UAB "Ilignus" piekrišanas izmantot un izplatīt Veikalā esošo teksta un grafisko informāciju citās interneta vietnēs, kā arī masu mēdiju līdzekļos.

12. Pārdevēja izmantotie mārketinga līdzekļi
12.1. Pārdevējs pēc sava ieskata var iniciēt Veikalā dažādas akcijas.
12.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji bez atsevišķa brīdinājuma mainīt akciju nosacījumus, tāpat arī tās atcelt. Taču saglabājas preču pirkšanas-pārdošanas brīdī starp Pārdevēju un Pircēju radušās saistības.

13. Beigu noteikumi
13.1. Šie Noteikumi ir sastādīti, vadoties no Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
13.2. Attiecībām, kas izriet no šiem Noteikumiem, tiek piemēroti Lietuvas Republikas tiesību akti.
13.3. Visas nesaskaņas, kas radušās saistībā ar šo noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi tiek risināti LR likumos noteiktajā kārtībā.