UAB "Ilignus" PRIVĀTUMA NOTEIKUMI

PREAMBULA


1. UAB "Ilignus", juridiskās personas kods 302524944, juridiskā adrese: Vienožinsķa iela 5, Raudondvaris, Kauņas raj. (Vienožinskio g. 5, Raudondvaris, Kauno raj.), LT-54119 Lietuva (turpmāk – Sabiedrība) ir interneta veikala www.tavovailkams.lt un www.tlkstore.lv pārvaldītājs.
2. Sabiedrībai ir svarīgi katra Interneta veikala Lietotāja uzticēšanās Sabiedrībai, Sabiedrības pārvaldāmajam Interneta veikalam un tajā pārdodamajām precēm un/vai caur to sniedzamajiem pakalpojumiem. Šī uzticēšanās nav atšķirama arī no pienācīgas Lietotāja Personas datu apstrādes un aizsardzības. Tāpēc šajā Interneta veikala vietnes sadaļā atradīsiet Vispārīgos Privātuma (turpmāk – Privātuma noteikumi) noteikumus, kas regulē Lietotāja Personas datu saņemšanu, izmantošanu, uzturēšanu, apstrādi un citas Personas datu apstrādes darbības Sabiedrības darbībā, kā arī ar to saistītās Lietotāja tiesības un Sabiedrības pienākumus.
3. Vēršam uzmanību, ka, izmantojot Interneta veikala vietni un tajā sniedzamos pakalpojumus, Lietotājs piekrīt Privātuma noteikumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt ievērot Interneta veikala Privātuma noteikumus, Lietotājs nedrīkst turpināt izmantot Sabiedrības Interneta veikala vietni.
4. Uzsveram, ka Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji pēc sava ieskata jebkurā laikā mainīt Privātuma noteikumus, iepriekš brīdinot Interneta veikala vietnes Lietotājus. Jebkāda Privātuma noteikumu maiņa stājas spēkā ar to publicēšanas dienu Interneta veikala vietnē, tāpēc lūdzam izlasīt šos Privātuma noteikumus katru reizi pirms sākat izmantot Interneta veikala sniegtās iespējas. Ja izlasot šos Privātuma noteikumus nolemjat turpināt izmantot Interneta veikala sniegtās iespējas, ar to apstiprināt, ka tiem piekrītat un tos pieņemat.
5. Lietotājs, ja tam ir jebkādi jautājumi saistībā ar Lietotāja Personas datiem, var sazināties pa tiešo ar Sabiedrības Datu aizsardzības amatpersonu.
6. Sīkāku informāciju par Sabiedrību, kā arī Sabiedrības kontaktinformāciju varat atrast Interneta veikala vietnes sadaļā "Par mums", "KONTAKTI", kā arī šī dokumenta beigās.
7. Uzsveram, ka visas darbības, kas veicamas ar Lietotāja Personas datiem, ir veicamas saskaņā ar spēkā esošiem Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu noteikumiem, prioritāri saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Lietuvas Republikas personas datu aizsardzības likumu.

GALVENIE JĒDZIENI

1. Pārzinis – Sabiedrība, t. i., UAB "Ilignus", juridiskās personas kods 302524944, juridiskā adrese: Vienožinsķa iela 5, Raudondvaris, Kauņas raj. (Vienožinskio g. 5, Raudondvaris, Kauno raj.), LT-54119 Lietuva, kas definē datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
2. Interneta veikals – interneta veikals, kas pieejams adresē www.tavovaikams.lt un www.tlkstore.lv
3. Lietotājs – fiziska persona, kura apmeklē interneta veikalu vietni, un/vai fiziska persona, kura cenšas iegādāties Sabiedrības pārdodamās preces un/vai saņemt Sabiedrības sniedzamos pakalpojumus, un/vai tos iegādājas.
4. Personas dati – jebkāda informācija, kas ir saistīta ar fizisku personu – datu subjektu, kura identitāte ir zināma un var tieši vai netieši noteikt.
5. Datu saņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kurai datu pārzinis sniedz personas datus.
6. Interneta veikala konts – pieslēgšanās Interneta veikala vietnei konts, kas tiek izveidots ar aktīvām Lietotāja darbībām, izmantojot darbību secību, kas norādīta Interneta veikala vietnē, un kurā uzglabājas Lietotāja Personas dati un pasūtījumu vēsture.
7. Sīkdatnes – mazs teksta fails, kas tiek sūtīts uz katra Lietotāja ierīci, no kuras tas pieslēdzies Interneta veikala vietnei, un uz laiku tajā ierīcē tiek uzglabātas.
8. Tiešais mārketings – darbība, kas paredzēta pa pastu, tālruni vai citā tiešā veidā piedāvāt personās preces vai pakalpojumus un/vai jautāt to viedokli par piedāvājamām precēm un pakalpojumiem.
9. Sabiedrības partneris – persona, kas sniedz preces vai pakalpojumus Sabiedrībai, ar kuru var tikt īstenotas kopīgas akcijas un projekti.

PERSONAS DATU IEGŪŠANAS VEIDI

1. Sabiedrība Lietotāju Personas datus iegūst trīs veidos:
• Lietotājs informāciju par sevi sniedz pats;
• Dati, kas ir saistīti ar Lietotāju, tiek ģenerēti automātiski, Lietotājam lietojot Interneta veikala vietni;
• Dati par Lietotāju tiek iegūti no trešajām personām.
2. Sabiedrības Interneta veikala vietnes Lietotājs pašrocīgi Sabiedrībai sniedz informāciju šādos gadījumos:
• Lietotājam izveidojot Interneta veikalā kontu un veicot pasūtījumu Interneta vietnē;
• Lietotāja komunikācijas un jebkādā formā ar Sabiedrību laikā.
3. Otrais Personas datu iegūšanas veids paredz situāciju, kad Sabiedrība, pamatojoties uz Lietotāja likumīgās piekrišanas kārtot tā Personas datus, ar Sīkdatņu palīdzību automātiski vāc informāciju laikā, kad Lietotājs lieto Sabiedrības Interneta veikala vietni un tā sniegtās iespējas.
4. Trešais Personas datu iegūšanas veids paredz tādu situāciju, kad, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanas, informāciju par Lietotāju Sabiedrība iegūst no trešajām personām, piemēram, Facebook, Inc., Google, Inc. Sabiedrība no Facebook, Inc. iegūst tādus Lietotāja Personas datus, kā, piemēram, Lietotāja attēlu un www.facebook.com sociālā tīkla konta (profila) vārdu, savukārt no Google, Inc. Sabiedrība iegūst tikai Lietotāja attēla datus.

LIETOTĀJA PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

1. Sabiedrība Lietotāja Personas datus apstrādā tālāk tekstā norādītajiem mērķiem:
• Elektroniskās komercijas Sabiedrības Interneta veikala vietnē īstenošanas mērķim;
• Konkursu, akciju, spēļu organizēšanas un īstenošanas mērķim;
• Pakalpojumu sniegšanas mērķim;
• Tiešā mārketinga īstenošanas mērķim;
• Profesionālās apkalpošanas kvalitātes novērtēšanas mērķim, pilnveidošanas un nodrošināšanas mērķim, kā arī potenciālu vai radušos strīdu ar Lietotājiem risināšanas mērķim (var tikt veikta audio ierakstīšana).
2. Sabiedrība Lietotāja Personas datus neapstrādā ne kādiem citiem mērķiem, kas nav saskaņojami ar iepriekš norādītiem mērķiem.

APSTRĀDĀJAMIE PERSONAS DATI UN TIESISKAIS PAMATOJUMS TO APSTRĀDEI

1. Sabiedrība savā darbībā apstrādā tālāk tekstā norādītos Lietotāju Personas datus:
• pamatojoties uz Līguma noslēgšanas un izpildes tiesiskā pamata: Lietotāja Personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa sakaru numurs, preces piegādes adrese, interneta protokola (IP) adrese, bankas konta numurs, iegādātās preces apmaksas veids, preču pasūtīšanas vēsture, dzīvesvietas adrese, sīkdatnes. Šie personas dati tiek apstrādāti elektroniskās komercijas Sabiedrības Interneta veikala vietnē īstenošanas mērķim;
• pamatojoties uz lietotāja piekrišanas: Lietotāja Personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa sakaru numurs, e-pasta adrese, interneta protokola (IP) adrese, sīkdatnes. Šie Personas dati apstrādājami konkursu, akciju, spēļu organizēšanas un īstenošanas mērķim;
• pamatojoties uz Līguma noslēgšanas un izpildes tiesiskā pamata: Lietotāja Personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa sakaru numurs, e-pasta adrese, darba vietas adrese, personas sūdzības. Šie personas dati tiek apstrādāti pakalpojumu, sludinājumu Sabiedrības Interneta veikala vietnē sniegšanas mērķim;
• pamatojoties uz Lietotāja piekrišanas: Lietotāja personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzimums, pilsēta, pirkuma kategorija, pirkuma summas informācija, sīkdatnes, attēla dati, sociālā tīkla www.facebook.com konta vārds, dzīvesvietas adrese. Šie personas dati tiek apstrādāti Tiešā mārketinga īstenošanas mērķim;
• pamatojoties uz Sabiedrības tiesiskajām interesēm: Lietotāja Personas dati, piemēram, audio ieraksta (sarunas ieraksta) dati. Šie Personas dati apstrādājami profesionālās apkalpošanas kvalitātes novērtēšanas, pilnveidošanas un nodrošināšanas mērķim, kā arī potenciālo un radušos strīdu ar Lietotājiem risināšanas mērķim.
2. Sabiedrība uzsver, ka nevāc, neapstrādā vai neveic jebkādu citu datu kārtošanas operācijas, kas ir saistīti ar Lietotāja sensitīvo (īpašo) personas informāciju, piemēram, reliģiskiem vai politiskiem uzskatiem, veselību u. tml.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN TO REALIZĒŠANAS KĀRTĪBA

1. Sabiedrība nodrošina, ievēro un ciena Sabiedrības Interneta veikala vietnes Lietotāju tiesības:
• tiesības uz informāciju, t. i., tiesības būt informētam par Sabiedrības īstenojamo Lietotāja Personas datu apstrādi;
• tiesības saņemt informāciju, kas ir saistīta ar Sabiedrības apstrādājamiem Lietotāja Personas datiem;
• tiesības uz Lietotāja Personas datu labošanu, ja tie nav precīzi vai nav pilnīgi;
• tiesības būt aizmirstam, kad Personas dati turpmāk nav vajadzīgi, lai tiktu sasniegti mērķi, kuriem tie tika vākti vai citādāk apstrādājami vai/un Lietotājs atsauc piekrišanu, ar kuru tika pamatota Personas datu apstrāde, un nav nekāda cita tiesiska pamata apstrādāt Personas datus, vai/vai Lietotājs nepiekrīt Personas datu apstrādei un nav augstāku tiesisku iemeslu apstrādāt Personas datus, vai/un ja Personas dati tika apstrādāti nelikumīgi, vai/un Personas dati ir jādzēš ievērojot Eiropas Savienības vai Sabiedrības dalībvalsts tiesībās noteiktās tiesiskās saistības, vai/un Lietotāja personas dati tika iegūti sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanas kontekstā;
• tiesības ierobežot Lietotāja Personas datu apstrādi, ja Lietotājs apstrīd Personas datu precizitāti tādā periodā, kurā Sabiedrība var pārbaudīt Personas datu precizitāti vai/un Personas datu apstrāde ir nelikumīga un Lietotājs nepiekrīt, ka Personas dati tiek dzēsti, un tā vietā lūdz ierobežot to izmantošanu, vai/un Sabiedrībai turpmāk nevajag Lietotāja Personas datus datu apstrādes mērķim, taču tie nepieciešami, lai Lietotājs celtu, izpildītu vai aizstāvētu savas tiesiskās prasības, vai/un Lietotājs iebilda Personas datu apstrādei, kamēr tiks pārbaudīts, vai Sabiedrības tiesiskie iemesli ir augstāki par Lietotāja iemesliem;
• tiesības iebilst Lietotāja Personas datu apstrādei, t. i., Lietotājam ir tiesības saistībā ar Lietotāja konkrētajā gadījumā saistītiem iemesliem jebkurā brīdī nepiekrist, lai ar to saistītie Personas dati tiek apstrādāti, ja šāda datu apstrāde tiek īstenota tad, kad tā mērķis ir izpildīt uzdevumu, kas tiek pildīts sabiedrības interešu labā, vai Sabiedrībai pildot valsts uzdotās funkcijas, ieskaitot profilēšanu, vai/un Personas datus apstrādāt ar mērķi panākt Sabiedrības likumīgās vai trešās personas intereses, izņemot gadījumus, ja šādas Lietotāja intereses vai galvenās tiesības un brīvības, kuru dēļ jānodrošina personas datu aizsardzība, ir par tiem pārākas, sevišķi ja Lietotājs ir bērns, ieskaitot profilēšanu, vai/un ja Personas dati tiek apstrādāti Tiešā mārketinga mērķim, ieskaitot profilēšanu, kas ir saistīta ar Tiešo mārketingu. Sabiedrība ar šo norāda, ka, ņemot vērā Lietotāja tiesību iebilst Personas datu apstrādei iedzīvināšanu, neturpina kārtot Personas datus, izņemot gadījumus, ja Sabiedrība pierāda, ka Personas dati tiek kārtoti pārliecinošu tiesisku iemeslu dēļ, kas ir pārāki par Sabiedrības interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.
• tiesības uz Personas datu pārnesamību, t. i., Lietotājam ir tiesības saņemt ar to saistītos Personas datus, kurus tas iesniedz Sabiedrībai, ja Lietotāja Personas datu apstrāde ir pamatota ar piekrišanu vai/un līgumu un šādi Lietotāja Personas dati tiek apstrādāti ar automatizētiem Personas datu apstrādes līdzekļiem. Sabiedrība ar šo norāda, ka izmantojot savas tiesības uz datu pārcelšanu, Lietotājam ir tiesības, lai Sabiedrība, ja tas iespējams tehniski, Personas datus tieši pārsūta citam datu pārziņam, t. i., fiziskai vai juridiskai personai, kas nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
• tiesības atsaukt piekrišanu par Personas datu apstrādi, ja apstrāde pamatojama ar Lietotāja piekrišanu.
2. Sabiedrība informē, ka noteiktas darbības, ar kurām ir iedzīvinātas iepriekš norādītās Lietotāju tiesības, tiks veiktas pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā pēc 1 (viena) mēneša no Jūsu pieteikuma dienas. Uzsveram, ka vajadzības gadījumā 1 (viena) mēneša termiņš var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā lūguma sarežģītību un skaitu. Šādā gadījumā Sabiedrība 1 (viena) mēneša laikā no lūguma saņemšanas informē Lietotāju par šādu pagarināšanu, vienlaikus norādot kavēšanās iemeslus.
3. Sabiedrība vērš uzmanību, ka neaprobežojot iespējas īstenot citus administratīvos vai tiesisko tiesību aizstāvēšanas līdzekļus, katram Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības institūcijai, pirmkārt, ES dalībvalstij, kurā tai ir pastāvīga dzīvesvieta, darbavieta vai vieta, kurā izdarīts aizdomās turamais pārkāpums, ja persona uzskata, ka ar to saistīto Personas datu apstrāde tiek veikta pārkāpjot spēkā esošu datu tiesiskās aizsardzības tiesību aktus. Lietuvas Republikā šāda uzraudzības institūcija ir Valsts datu aizsardzības inspekcija, juridiskās personas kods 188607912, adrese A. Jozapaviča iela (A. Juozapavičiaus g.) 6, LT-09310 Viļņa, Lietuva.
4. Ja Lietotājs vēlas, lai Sabiedrība iedzīvina iepriekš norādītās tiesības vai Lietotājam rodoties jautājumiem par savu tiesību iedzīvināšanu, lūdzam sazināties ar Sabiedrību.

PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅI

1. Sabiedrības apstrādājamo Personas datu uzglabāšanas termiņi, ņemot vērā Personas datu apstrādes mērķus, ir šādi:
• Lietotāja Personas dati, kas apstrādājami elektroniskās komercijas Sabiedrības Interneta veikala vietnē īstenošanas nolūkos, uzglabājami 5 (piecus) gadus no pēdējās reizes, kad Lietotājs lietoja Sabiedrības Interneta veikalu;
• Lietotāja Personas dati, kas apstrādājami konkursu, akciju, spēļu organizēšanas un izpildes mērķim, uzglabājami 5 (piecus) gadus no pēdējās Lietotāja dalības Sabiedrības organizētajā konkursā, akcijā vai spēlē;
• Lietotāja Personas dati, kas apstrādājami pakalpojumu sniegšanas mērķim, uzglabājami 5 (piecus) gadus no pēdējās reizes, kas Lietotājs izmantoja Sabiedrības sniedzamos pakalpojumus;
• Lietotāja Personas dati, kas apstrādājami Tiešā mārketinga īstenošanas mērķim, uzglabājami 5 (piecus) gadus no Lietotāja piekrišanas apstrādāt tā Personas datus Tiešā mārketinga mērķim saņemšanas dienas;
• Lietotāja Personas dati, kas apstrādājami profesionālas apkalpošanas kvalitātes novērtēšanas, pilnveidošanas un nodrošināšanas mērķim un potenciālu vai radušos strīdu ar klientiem risināšanas mērķim, uzglabājami 3 (trīs) gadus no attiecīgo Personas datu saņemšanas dienas.
2. Sabiedrība velta visas pūles un pamatotus centienus, lai Lietotāja Personas dati iepriekš norādītajos periodos tiktu aizsargāti. Iestājoties Personas datu aizsardzības termiņa beigām, Sabiedrība iznīcina Lietotāja personīgo informāciju.

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM UN PERSONAS DATU ATKLĀŠANA

1. Sabiedrība izmanto uzticamu trešo pušu, kas nodibinātas Lietuvā un citās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, kurjerdienestu, līzinga sabiedrību, tiešā mārketinga un dienesta staciju (serveru) nomas pakalpojumus sniedzošo sabiedrību pakalpojumus.
2. Sabiedrība informē Lietotāju, ka tam, lai tiktu sasniegti šajos Privātuma noteikumos identificētie Personas datu apstrādes mērķi, ņemot vērā konkrēto Personas datu apstrādes mērķus, Sabiedrība nodod Lietotāja Personas datus iepriekš norādītajām trešajām personām.
3. Lietotāja Personas dati trešajām personām nododami tikai tādi un tik, cik tas nepieciešams, lai tieši iedzīvinātu to pienākumus un nodrošinātu Lietotāja tiesiskās intereses.
4. Sabiedrība un trešā persona, kurai Sabiedrība nodeva Lietotāja Personas datus, darbojas saskaņā ar atsevišķu/-ām vienošanos, ar kuru/kurām tiek regulētas trešajām personām nodoto Personas datu apstrādes darbības, kas nepieciešamas tehnisko un organizatorisko drošības līdzekļu ieviešanai, kā arī ar citiem Personas datu apstrādi regulējošiem būtiskiem tiesiskiem noteikumiem.
5. Lietotājs apņemas un tam ir pienākums glabāt savu pieslēgšanās Sabiedrības Interneta veikala vietnei Konta paroli un pieslēgšanās vārdu, kā arī citus Personas datus. Lietotājs apņemas un tam ir pienākums citām trešajām personām neatklāt Personas datus nedz par sevi, nedz par trešajām personām, ja šādu trešo personu Personas dati tam ir kļuvuši pieejami, kā arī uzreiz par identificētiem pārkāpumiem informēt sabiedrību.
6. Sabiedrība cenšas nodrošināt Lietotāja personīgo informācijas konfidencialitāti standarta Sabiedrības Interneta veikala vietnes izmantošanas apstākļos, Sabiedrībai nav tiesību atklāt Lietotāja Personas datus jebkādiem citiem Datu saņēmējiem, ja to nepieprasa sniedzamo pakalpojumu iedzīvināšanas process.
7. Gadījumā, ja Sabiedrībai uz likumu vai citu tiesību aktu pamata rodas pienākums, Sabiedrībai ir pienākums atklāt kompetentām institūcijām informāciju par Lietotāju.

PERSONAS DATU DROŠĪBA

1. Sabiedrība rūpējas par Lietotāja Personas datu drošību un konfidencialitāti. Lai novērstu nelikumīgu piekļuvi Personas datiem vai nelikumīgai Personas datu atklāšanai un aizsargātu esošo informāciju, Sabiedrība ir ieviesusi pienācīgus tehniskos un organizatoriskos drošības līdzekļus.
2. Sabiedrība uzsver, ka, lai arī Sabiedrība cenšas ieviest pienācīgus tehniskos un organizatoriskos drošības līdzekļus, šie vai jebkādi citi līdzekļi nevar garantēt pilnīgu drošību un jebkurā brīdī nevar aizsargāt no visiem iespējamiem drošības pārkāpumiem.

BĒRNU PERSONAS DATI UN PRIVĀTUMS

1. Sabiedrības Interneta veikals un tajā sniedzamie pakalpojumi ir paredzēti personām no 16 gadiem, tāpēc Sabiedrība apzināti nevāc un neapstrādā bērnu līdz 16 gadiem Personas datus.
2. Taču Sabiedrība atzīmē, ka vecākiem ir tiesības iesniegt Sabiedrībai savu piekrišanu, ja to nepilngadīgais bērns līdz 16 gadiem vēlētos izmantot Sabiedrības Interneta veikalu un tā sniegtās iespējas, piemēram, iegādāties preces vai pakalpojumu.
3. Ja uzzinājāt, ka Jūsu bērns sniedza Sabiedrībai personīgo informāciju bez Jūsu piekrišanas, sazinieties ar Sabiedrību, izmantojot adresi:

TIEŠAIS MĀRKETINGS

1. Sabiedrība, tās rīcībā esot skaidrai Lietotāja piekrišanai, ir tiesības Lietotājam sūtīt Tiešos mārketinga paziņojumus pa e-pastu un/vai SMS.
2. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt Sabiedrībai doto piekrišanu/-as kārtot tā Personas datus Tiešā mārketinga mērķim.
• Ja Lietotājs nevēlas, lai tā Personas dati tiktu izmantoti Tiešā mārketinga īstenošanas mērķim, Lietotājs var:
• pievienoties savam Kontam, kas atrodas Interneta veikala vietnē un Konta logā "Konta izvēlne" sadaļā "Jaunumu abonements", noņemt ķeksīti, kas atrodas pie apgalvojuma "Kopējais abonements", un nospiest saiti "Saglabāt";
• rakstīt e-pastu uz: [email protected] un norādīt, ka nevēlas saņemt e-pastus;
• atteikties no jaunumiem, nospiežot saiti "atteikties" vai "unsubscribe" jaunumu apakšā.
3. E-pastu un/vai SMS sūtīšana tiek pārtraukta tikai uz Lietotāja skaidri norādītām e-pasta adresēm un/vai tālruņa numuriem.

SĪKDATNES (Cookies)

1. Lai Lietotājam Sabiedrības Interneta veikala pakalpojumi tiktu sniegti pilnā apjomā, Lietotāja ierīcē, ar kuru tas pieslēdzas Interneta veikalam, ja ir Lietotāja piekrišana, var tikt ierakstītas Sīkdatnes.
2. Lietotājs nospiedis "piekrišana" vai tālāk turpinot pārlūkošanu vietnē piekrīt sīkdatņu ieviešanai un lietošanai. Savu piekrišanu Lietotājs var atsaukt jebkurā laikā, mainot sava interneta pārlūka iestatījumus un dzēšot ierakstītās sīkdatnes – šādā gadījumā noteiktas Interneta veikala funkcijas tam var nedarboties.
3. Sabiedrības izmantojamās Sīkdatnes paredzētas informācijas nodošanai, izmantojot elektronisko sakaru tīklu. Cits Sīkdatņu veids – paredzēts informācijas vākšanai apmeklētības aprēķināšanai (statistiskās informācijas vākšanai), iesniegt Lietotāja interesēm atbilstošu saturu un saglabāt apmeklētības vēsturi. Sabiedrība neizmanto šī veida Sīkdatnes, taču pievērš Lietotāju uzmanību, ka daži Sabiedrības Partneri var izmantot šī veida Sīkdatnes, tāpēc Lietotājam paredzot, ka bez tā piekrišanas šīs veida Sīkdatnes ir izmantojamas, būtu jāvēršas pie konkrētiem Sabiedrības Partneriem.

PRIVĀTUMA NOTEIKUMU STĀŠANĀS SPĒKĀ

1. Šie Privātuma noteikumi stājas spēkā no 2018. gada 25. maijā. Jebkādi Privātuma noteikumu grozījumi tiks publicēti un publiski redzami Sabiedrības Interneta veikala vietnē.

 

Privātuma noteikumu publicēšanas datums 2018. gada 25. maijā.